Ex-trail.pl


Organizacja wycieczki

Jak zorganizować wycieczkę szkolną

 

 Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy:

- wycieczki przedmiotowe (także wyjazdowe imprezy sportowe).

- wycieczki krajoznawczo - turystyczne (jedno, dwu lub trzydniowe),

- wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne,

- imprezy karajoznawczo - turystyczne (biwaki, konkursy, turnieje, złazy, rajdy, spływy, zloty),

- wycieczki zagraniczne,

 

W dokumentacji wycieczki / imprezy winny znaleźć się:

- karta wycieczki / imprezy, 

- zgody rodziców / prawnych opiekunów na uczestnictwo w wycieczce niepełnoletnich uczniów,

- regulamin danej wycieczki / imprezy

- program i harmonogram wycieczki / imprezy

- zadania opiekuna danej wycieczki / imprezy

- po zakończeniu wycieczki / imprezy - podsumowanie, ocena stopnia realizacji programu, rozliczenie finansowe,

 

 Zagadnienia, które nalezy uwzględnić przy opracowaniu zasad organizacji wycieczek szkolnych:

1. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach i imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych (z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych organizowanych w ramach zajęć lekcyjnych)

2. Dla zapewnienia prawidłowej opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce lub innej imprezie dyrektor szkoły wyznacza kierownika oraz opiekunów, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, miejsca wycieczki i rodzaju środka lokomocji. Przy ustalaniu liczby opiekunów należy uwzględnić również ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielność grupy uczniów, sposób zorganizowania wycieczki, itp.

3. Kierownikiem wycieczki turystyczno - krajoznawczej może być nauczyciel, pełnoletni instruktor organizacji harcerskiej, a po uzyskaniu zgody dyrektora - inna pełnoletnia osoba, która ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych lub posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej.

4. Kierownikiem wycieczki turystyki kwalifikowanej może być osoba z uprawnieniami przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, bądź osoba posiadająca stopień trenera, instruktora w odpowiedniej dyscyplinie sportu.

5. Kierownik i opiekunowe są odpowiedzialni za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wycieczki lub imprezy, sprawując ciągły nadzór nad pełnym przestrzeganiem przez wszystkich uczestników wycieczki obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Odpowiedzialność ta spoczywa również na kierowniku i opiekunach, w przypadku korzystania z kadry pedagogicznej Domów Wczasów Dziecięcych. Jest to równoznaczne z obecnością opiekunów na zajęciach organizowanych przez pracowników DWD.

6. Kierownicy i opiekunowie wycieczek szkolnych i innych imprez turystyczno - krajoznawczych zobowiązani są do ścisłego przestrzeganania przepisów przeciwpozarowych, sanitarno - epidemiologicznych oraz zasad korzystania z dróg publicznych i szlaków turystycznych, a takze przestrzegania innych szczegółowych regulaminów oraz ządzeń wykonawczych władz oświatowych, administracyjnych i samoządowych. Wszyscy uczestnicy wycieczek zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrozności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekuna.

7. Kierownicy i opiekunowie muszą posiadać  umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Troska o bezpieczeństwo uczestników wycieczki lub dowolnej imprezy turystyczno - krajoznawczej jest jednym z podstawowych obowiązków kadry wychowawczo - opiekuńczej. Kierownik i opiekunowie wycieczki lub imprezy są zobowiązani możliwie jak najprędzej zapewnić fachową pomoc lekarską w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby uczestnika wycieczki szkolnej.


Zalecane normy bezpieczeństwa: 

Wycieczka piesza

- w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu,

- uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych

- w mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, pojedyńczo, ustępując z drogi nadjezdzającym pojazdom,

- w lesie nalezy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub krajobrazowych - wyłacznie) lub wyznaczonych ścieżkach,

- opiekun powinien posiadać mapę,

- przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie.